Pure Bore

Pure – Bore to polimer służący do uzyskania doskonałego, na-turalnego i biodegradowalnego płynu odwiertniczego.

Idealnie nadaje się do wszystkich sytuacji, jakie można napotkać w trakcie odwiertu, tworzy ogromną stabilność i zdolność usuwania odpadów na terenach ilastych lub łupkowatych zapobiegając ich nasiąknięciu wodą, na terenach przemakalnych lub porowa-tych (piasek, żwir, itp. ) formuje idealną warstwę filtrującą nieprzemakalną.

Może też być stosowany jako dodatek do bentonitu w celu zwiększenia lub uzu-pełnienia jego właściwości na terenie szczególnie trudnym.

ZALETY:

  • NIE TOKSYCZNY
  • Łatwe i pewne przygotowanie w wodzie zarówno słodkiej, jak i słonej
  • Stabilny podczas odwiertu
  • Podlega recyklingowi
  • 3 kg Pure-Bore dostarczają takiej samej lepkości co 60 kg bentonitu do budow-nictwa lądowego lub 25 kg wysoko wydajnego bentonitu
  • Jest naturalnie biodegradowalny (aby opóźnić proces biodegradacji można do-dać stabilizator)
  • Może być chemicznie usunięty przez dodanie chloranu wapnia
  • Oszczędna likwidacja szlamu. Aby oddzielić odpady należy pozostawić produkt do biodegradacji lub usunąć go za pomocą chloranu wapnia. Po oddzieleniu, część ciekła może być poddana likwidacji w jednym z ośrodków zajmujących się oczyszczaniem ścieków, natomiast odpady stałe mają postać półsuchą.

PRZYGOTOWANIE: Wolno i w sposób ciągły dodawać do leja zasypowego Venturiego o odpowiedniej mocy. Kontynuować mieszanie dopóki Pure – Bore nie rozpuści się całkowicie.

ILOŚĆ:

  • Grunty skonsolidowane (glina / łupek): 2 – 4 Kg
  • Grunty nieskonsolidowane (piasek / żwir): 3 – 7 Kg

Pobierz kartę techniczną w formacie PDf